Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55624
Title: PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN NITRITE HÓA TRONG NƯỚC THẢI
Authors: TS. Nguyễn, Thị Phi Oanh
Phạm, Thảo Trang
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Ô nhiễm ammonium trong nước thải là vấn đề đang được quan tâm xử lý do ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng. Nguyên nhân dẫn đến sự ô nhiễm ammonium có thể từ các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, chế biến thủy sản và sinh hoạt. Từ các mẫu bùn và nước được thu tại ao nuôi cá Tra, nước thải sinh hoạt và nước thải chế biến thủy sản, 48 dòng vi khuẩn có khả năng chuyển hóa ammonium gồm 46 dòng Gram âm và 2 dòng Gram dương đã được phân lập. Trong đó, 14 dòng được phân lập ở nước ao nuôi thủy sản, 8 dòng được phân lập ở nước thải sinh hoạt và 26 dòng được phân lập trong nước thải chế biến thủy sản. Trong 48 dòng vi khuẩn phân lập, 23 dòng có khả năng tăng trưởng tạo sinh khối cao khi được nuôi cấy trong môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung glucose (2 g/L) và (NH4)2SO4 (50 ppm). Kết quả khảo sát khả năng chuyển hóa ammonium cho thấy chỉ có dòng AS3.6 được phân lập từ mẫu bùn thu tại hệ thống xử lý nước thải chế biến thủy sản có khả năng chuyển hóa 100% ammonium sau 24 giờ nuôi cấy.
Description: 61tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55624
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.