Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55629
Title: Ảnh hưởng của tham nhũng đến thu hút dòng vốn FDI ở các nước Châu Á
Authors: Lê, Thị Phương Vy
Lê, Văn Hòa
Đặng, Văn Cường
Keywords: FDI
Tham nhũng
Chênh lệch tham nhũng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 252 .- Tr.11-21
Abstract: Bài nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của tham nhũng và chênh lệch tham nhũng đến việc thu hút dòng vốn FDI của 31 nước Châu Á từ 2005 - 2014. Bài viết đã sử dụng các phương pháp ước lượng dành cho dữ liệu bảng như là POLS. FEM, REM. Bên cạnh đó, bài viết cũng sử dụng phương pháp ước lượng GMM để kiểm tra tính vững của mô hình. Kết quả thực nghiệm cho thấy tham nhũng gây cản trở tới việc thu hút dòng vốn FDI. Hơn nữa, đối với các nước tiếp nhận vốn FDI nếu có mức độ tham nhũng cao hơn so với các nước đầu tư sẽ dẫn đến dòng vốn FDI giảm xuống. Tuy nhiên, kết quả thực nghiệm cũng chưa cung cấp minh chứng rõ ràng về việc khi tham nhũng ở nước tiếp nhận thấp hơn nước đầu tư thì đồng vốn FDI vào sẽ tăng lên hay không.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55629
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.47 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.