Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55637
Title: Ảnh hưởng của sự thông khí đến khả năng phân hủy benzene, toluene và xylene của dòng vi khuẩn Rhodococcus sp. XL6.2
Authors: Ts. Nguyễn, Thị Phi Oanh
Lê, Thị Thùy Dương
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Benzene, toluene và xylene (BTX) là các hydrocarbon được sử dụng phổ biến trong thuộc da, sản xuất nhựa, in ấn và là một trong các thành phần chính của xăng. Khi tồn tại trong đất, BTX gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Dòng vi khuẩn XL 6.2 được phân lập từ hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm có khả năng phân hủy BTX hiệu quả. Kết quả khảo sát khả năng tăng trưởng của vi khuẩn Rhodococcus sp. XL6.2 trong các điều kiện nuôi cấy khác nhau cho thấy mật số vi khuẩn đạt tối đa ở thời điểm 24 giờ nuôi cấy khi được thông khí, cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với điều kiện không thông khí và không thông khí được bổ sung H2O2. Ở thời điểm 48 giờ, vi khuẩn đạt mật số cao ở cả 3 điều kiện nuôi cấy và không khác biệt có ý nghĩa thông kê. Kết quả khảo sát khả năng phân hủy BTX của dòng XL6.2 cho thấy vi khuẩn phân hủy BTX hiệu quả nhất khi được nuôi cấy trong điều kiện thông khí, đạt hiệu xuất phân hủy 85,77% benzene, 97,51% toluene, 99,7% o-xylene, 97% m-xylene và 98,96% p-xylene sau 48 giờ nuôi cấy.
Description: 54tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55637
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.