Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5563
Nhan đề: Đánh giá của người dân địa phương về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vững tại Núi Sam, thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang
Tác giả: Lê, Thị Tố Quyên
Nguyễn, Thị Kiều Nhanh
Từ khoá: Việt Nam học
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Mục tiêu của đề tài phân tích đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vững tại Núi Sam, từ đó xác lập cơ sở khoa học cho việc đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển du lịch bền vững tại Núi Sam, thành phố Châu Đốc Tỉnh An Giang. Kết quả phân tích cho thấy có 5 yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vũng tạị Núi Sam, thành phố Châu Đốc Tỉnh An Giang. Kết quả phân tích cho thấy có 5 yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vũng tại Núi Sam: “sự phát triển kinh tế địa phương”, “tình trạng ô nhiễm môi trường”, “tình trạng an ninh trật tự”, “ sự hài lòng”, “ công tác quản lý của chính quyền địa phương”
Mô tả: 108 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5563
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.