Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55659
Title: Chính sách thu hút đầu tư vào giáo dục ngoài công lập khối mầm non và phổ thông: Từ góc nhìn của nhà đầu tư
Authors: Vũ, Minh Đức
Phạm, Thị Huyền
Keywords: Chính sách thu hút đầu tư
Giáo dục ngoài công lập
Hệ thống chính sách
Nhà đầu tư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 253 .- Tr.20-29
Abstract: Phát triển giáo dục ngoài công lập là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nghiên cứu cho thấy khung pháp lý cho việc thành lập và vận hành các cơ sở giáo dục khối mầm non và phổ thông ngoài công lập cũng như chính sách thu hút đầu tư vào khu vực này đã sớm được xây dựng và hiệu chỉnh dần từ hơn hai thập kỷ trước. Tuy nhiên, kết qủa đạt được đến nay còn rất xa so với mục tiêu. Theo đánh giá của các nhà đầu tư, mặc dầu đã có nhiều chính sách được ban hành nhưng chưa nhất quán và thiếu hướng dẫn thực hiện. Các chính sách thu hút đầu tư vào giáo dục chưa thực sự hấp dẫn, còn nhiều rào cản, vướng mắc, đặc biệt sự phân biệt với khu vực công lập, ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển bền vững của khu vực ngoài công lập... Dựa trên ý kiến của các nhà đầu tư và trên cơ sở phân tích thực tiễn, nhóm tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm thay đổi căn bản chính sách thuế, đất đai và quản lý tạo Sự bình đẳng giữa công lập và ngoài cộng lập, nhằm thu hút đầu tư vào khu vực giáo dục ngoài công lập một cách hiệu quả hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55659
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.86 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.