Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5566
Title: Văn hóa ẩm thực của đồng bào Khmer Trà Vinh và khả năng đưa vào khai thác trong du lịch
Authors: Nguyễn, Thị Huỳnh Phượng
Phan, Thị Á Xuân
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu về mọi mặt của văn hóa ẩm thực của đồng bào Khmer Trà Vinh. Từ nguồn gốc, nguyên liệu, cách chế biến, trình bày của văn hóa ẩm thực trong đời sống hàng ngày của đồng bào Khmer và nền ẩm thực truyền thống trong thi ca. Thấy được tiềm năng của văn hóa ẩm thực trong phát triển du lịch. Cũng như tìm hiểu về thực trạng và hướng giải pháp để đưa văn hóa ẩm thực của đồng bào Khmer vào trong phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu thông qua việc thu thập dữ liệu từ nguồn dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, từ cuộc khảo sát thực địa và phỏng vấn sâu. Kết quả cho thấy văn hóa ẩm thực của người Khmer Trà Vinh hội tụ đủ các yếu tố để đưa vào phát triển du lịch của tỉnh. Để đẩy mạnh việc phát triển du lịch ẩm thực tỉnh Trà Vinh cần có những chiến lược và giải pháp tối ưu để khắc phục những yếu kém và phát huy một cách tố đa thế mạnh của văn hóa ẩm thực người Khmer, cần phải có sự chung tay nổ lực không chỉ là chính quyền địa phương mà còn của người dân địa phương và khách du lịch.
Description: 74 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5566
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.19 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.145.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.