Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5567
Title: ĐÁNH GIÁ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI KHU DU LỊCH MÙA XUÂN – TỈNH HẬU GIANG
Authors: Lý, Mỷ Tiên
Huỳnh, Trí Linh
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch tại khu du lịch Mùa Xuân . Xác định và đánh giá những nhân tố tác động đến sự phát triển du lịch tại khu du lịch Mùa Xuân. Đánh giá thực trạng phát triển du lịch tại khu du lịch Mùa Xuân theo các nhân tố tác động. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các nhân tố tác động đến sự phát triển du lịch tại Mùa Xuân ngày một tốt hơn và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.
Description: 83 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5567
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.04 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.145.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.