Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55689
Title: Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Kiều Thanh
Phạm, Thị Bích Duyên
Keywords: Hiệu quả hoạt động kinh doanh
Ngân hàng thương mại
Rủi ro tín dụng
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 254 .- Tr.71-80
Abstract: Bài viết nghiên cứu tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Nhóm tác giả sử dụng dữ liệu bảng không cân đối của 27 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2004 - 2016 và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) làm biến phụ thuộc đại diện cho hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng. Các phương pháp hồi quy được sử dụng bao gồm: phương pháp bình phương bé nhất (OLS), mô hình hiệu ứng cố định (FEM), mồ hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) và phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát (GLS) cho ra kết quả rủi ro tín dụng và cụ thể là tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng có tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Ngoài ra. bài viết còn sử dụng biến tương tác giữa rủi ro tín dụng và việc thành lập công ty quản lý tài sản (VAMC), mục đích để đánh giá sự khác biệt trong tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh trước và sau khi thành lập VAMC.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55689
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.85.80.239


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.