Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/557
Title: Pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Trâm
Keywords: Thảo thuận hạn chế cạnh tranh
Luật Cạnh tranh 2004
Pháp luật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học Xã hội Việt Nam;Số1 .-Tr.43-49
Abstract: Ở Việt Nam, pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ra đời cùng Luật Cạnh tranh năm 2004. Pháp luật đó có tác dụng tích cực trong việc bảo vệ Luật Cạnh tranh, đảm bảo luật thị trường, bảo vệ quyền cạnh tranh tự do bình đẳng, quyền lợi ích hợp pháp của các chủ thể kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bên cạnh đó, pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh cũng còn nhiều hạn chế, gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam đó là: các quy định về hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (TTHCTT) vẫn chưa đầy đủ; quy định về cấm TTHCTT còn nhiều hạn chế; quy định về xử lý vi phạm pháp luật chưa phân định rõ về hình thức xử lý; quy định về miễn trừ thiếu tính bao quát.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/557
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_472.19 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.