Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55763
Title: Thực hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước của công dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Tào, Thị Quyên
Nguyễn, Thị Hà
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội XIII
Quyền công dân
Tham gia quản lý Nhà nước
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 04 .- Tr.13-20
Abstract: Thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân là một phương thức quan trọng để hiện thực hóa quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời năng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Trên cơ sở phân tích những kết quả và hạn chế trong thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân ở Việt Nam thời gian qua, bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động này trong thời gian tới nhằm góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55763
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.19 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.157.152


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.