Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55775
Title: Trí tuệ cảm xúc và chất lượng các mối quan hệ của thiếu niên
Authors: Trần, Hà Thu
Trương, Thị Khánh Hà
Keywords: Trí tuệ cảm xúc
Chất lượng mối quan hệ
Thiếu niên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 12 .- Tr.3-17
Abstract: Nghiên cứu sử dụng thang đo Trí tuệ cảm xúc Bar-On: phiên bản danh cho thanh thiếu niên (Bar-On EQ-i: YV) để đánh giá năng lực trí tuệ cảm xúc và thang đo Mạng lưới các mối quan hệ - Phiên bản dự phòng xã hội (NRI-SPV) để khảo sát chất' lượng mối quan hệ xã hội của 352 thiêu niên từ 12 đền 15 tuổi trên địa bàn thanh phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55775
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.45 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.94.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.