Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55782
Title: Phác thảo hình ảnh cái tôi của học sinh lớp 6
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Vũ, Quỳnh Châu
Keywords: Hình ảnh cái tôi
Học sinh
Lớp 6
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 12 .- Tr.30-43
Abstract: Bài viết này phác thảo hình ảnh cái tôi của học sinh tuổi đầu vị thành niên. Mẫu nghiên cứu gồm 173 học sinh lớp 6, trong đó 56,3% nam, 43,7% nữ. Trắc nghiệm Tôi là...” của Kuhn (1954) được sử dụng để thu thập dữ liệu. Tong số thu được 1.535 mô tả về bản thân. Các mô tả này được mã hóa thành 7 mã mẹ với 23 mã con. Dữ liệu phác thảo câu trúc 7 mặt của hình ảnh cái tôi ở học sinh lớp 6 gồm cái tôi hình thức cái tôi xã hội, cái tôi tính cách, cái tôi cảm xúc, cái tôi năng lực, cái tôi tương lai và cái tôi sở thích/thói quen...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55782
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.55 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.