Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/558
Title: Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đỗ, Tuấn Thành
Keywords: Khoa học công nghệ
Nhân lực
Phát triển nguồn nhân lực
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học Xã hội Việt Nam;Số1 .- Tr.50-56
Abstract: Phát triển nguồn nhân lực nói chung, nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) nói riêng là nhiệm vụ quan trọng để phát triển đất nước. Hiện nay, nhân lực KH&CN của Việt Nam không phải ít so với quy mô dân số, cũng như so với các nước trong khu vực; nhưng có cơ cấu và chất lượng hạn chế. Việt Nam cần tiếp tục xây dựng chính sách nguồn nhân lực KH&CN mang tính chất chiến lược và phù hợp hơn để nhanh chóng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực này, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập sâu rộng quốc tế hiện nay.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/558
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_463.85 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.