Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55815
Title: Thực trạng nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con tự kỷ
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Trẻ tự kỷ
Cha mẹ có con tự kỷ
Nhu cầu được tham vấn tâm lý của cha mẹ cá con tự kỷ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 12 .- Tr.81-97
Abstract: Nghiên cứu tìm hiểu thực trạng về nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con tự kỷ. Mẫu nghiên cứu bao gồm 120 cha/mẹ có con là trẻ tự kỷ sống tại 2 thành phố là Hải Phòng và Hà Nội. Công cụ nghiên cứu chính là bảng hỏi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cha mẹ có con tự kỷ đều gặp khó khăn tâm lý và có nhu cầu tham vấn tâm lý ở các vấn đề khác nhau với các mức độ khác nhau, trong đó, cha mẹ có nhu câu được tham vấn tâm lý về nội dung cao hơn so với nhu cầu về hình thức tham vấn tâm lý. Kết quả nghiên cứu giúp các nhà chuyên môn nhận thức rõ hơn về nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con tự kỷ, từ đó có các giải pháp để thỏa mãn nhu cầu đó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55815
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.38 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.