Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55815
Nhan đề: Thực trạng nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con tự kỷ
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Từ khoá: Trẻ tự kỷ
Cha mẹ có con tự kỷ
Nhu cầu được tham vấn tâm lý của cha mẹ cá con tự kỷ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 12 .- Tr.81-97
Tóm tắt: Nghiên cứu tìm hiểu thực trạng về nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con tự kỷ. Mẫu nghiên cứu bao gồm 120 cha/mẹ có con là trẻ tự kỷ sống tại 2 thành phố là Hải Phòng và Hà Nội. Công cụ nghiên cứu chính là bảng hỏi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cha mẹ có con tự kỷ đều gặp khó khăn tâm lý và có nhu cầu tham vấn tâm lý ở các vấn đề khác nhau với các mức độ khác nhau, trong đó, cha mẹ có nhu câu được tham vấn tâm lý về nội dung cao hơn so với nhu cầu về hình thức tham vấn tâm lý. Kết quả nghiên cứu giúp các nhà chuyên môn nhận thức rõ hơn về nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con tự kỷ, từ đó có các giải pháp để thỏa mãn nhu cầu đó.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55815
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
9.38 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.