Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55827
Title: Quản trị lợi nhuận và tính thông tin của giá cổ phiếu
Authors: Nguyễn, Mạnh Toàn
Đặng, Tùng Lâm
Phan, Thị Đỗ Quyên
Keywords: Quản trị lợi nhuận
Tính thông tin của giá cổ phiếu
Tính minh bạch thông tin
Thông tin liên quan đến giá trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 257 .- Tr.20-29
Abstract: Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu. Sử dụng dữ liệu của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chi Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong khoảng thời gian 2007-2017, kết quả nghiên cứu cho thấy quản trị lợi nhuận có quan hệ thuận chiều với tính thông tin của giá cổ phiếu. Kết quả này phù hợp với giả thuyết rằng các nước đang phát triển với môi trường thể chế môi trường thông tin đang trong quá trình hoàn thiện và việc bảo vệ nhà đầu tư chưa được thực sự hiệu quả, mức độ quản trị lợi nhuận càng lớn thì thông tin được chuyển hóa vào giá cổ phiếu thông qua giao dịch của các đối tượng trong nội bộ công ty càng nhiều. Do vậy, quản trị lợi nhuận sẽ làm tăng tính thông tin của giá cổ phiếu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55827
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.