Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55855
Title: Cấu trúc vốn và độ tự vững của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam
Authors: Nguyễn, Bích Ngọc
Nguyễn, Thị Vân
Nguyễn, Diệu Hương
Đặng, Thu Thủy
Keywords: Tài chính vi mô
Tổ chức tài chính vi mô
Sự tự vững
Cấu trúc vốn
Mã JEL: D02, D04, D22, D23, D24
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 258 .- Tr.23-35
Abstract: Nghiên cứu phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và độ tự vững của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2016. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập thông qua danh bạ các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam và trang thông tin MIX market. Sử dụng phương pháp hồi quy với dữ liệu bảng (Pooled OLS, REM và FEM), kết quả mô hình chỉ ra rằng tỉ lệ tiền gửi trên tổng tài sản có mối quan hệ tích cực lên độ tự vững của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam. Do đó, giải pháp nhằm giúp các tổ chức tài chính vi mô thu hút thêm được nhiều lượng tiền gửi trong tương lai được nhóm nghiên cứu chú tâm phân tích.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55855
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.65 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.