Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55882
Title: Chủ nghĩa vật chất và ý định mua xanh: Nghiên cứu với người tiêu dùng thành thị Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Mai
Nguyễn, Vũ Hùng
Nguyễn, Hoàng Linh
Nguyễn, Hoàng Minh
Keywords: Ý định mua xanh
Chủ nghĩa vật chất
Lý thuyết hành vi có kế hoạch
Người tiêu dùng đô thị
Việt Nam
Mã JEL: M31
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 259 .- Tr.46-55
Abstract: Nghiên cứu này tập trung xem xét tác động của ba thành tố thuộc chủ nghĩa vật chất lên ý định mua sản phẩm xanh của người tiêu dùng thành thị ở nền kinh tế mới nổi Việt Nam. Lý thuyết Hành vi có kế hoạch mở rộng được áp dụng làm khung lý thuyết trong nghiên cứu. Các giả thuyết được kiểm định bằng dữ liệu điều tra thu được từ người tiêu dùng tại Hà Nội. Kết quả hồi quy ủng hộ hầu hết các giả thuyết. Cụ thể, phát hiện của nghiên cứu cho thấy thành tố "thành công" có mối quan hệ ngược chiều với ý định mua xanh, trong khi đó, thành tố "hạnh phúc" có mối quan hệ thuận chiều với ý định mua. Cả ba tiền tố trong mô hình TPB, gồm thái độ đối với mua sản phẩm xanh, chuẩn chủ quan và nhận thức khả năng kiểm soát hành vi được chứng minh là có tác động thuận chiều đến ý định mua. Từ đó, nghiên cứu thảo luận các kết quả và đưa ra hàm ý cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55882
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.