Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55948
Title: Năm nhiệm vụ, giải pháp mới để công tác kiểm tra, giám sát, kỹ luật Đảng trong văn kiện đại hôi XIII của Đảng
Authors: Trần, Đình Đồng
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Văn kiện đại hội XIII
Công tác kiểm tra
Giám sát
Kỷ luật Đảng
Giải pháp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.31-35
Abstract: Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đã được Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư. Chủ tịch nước và cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn tốt và sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối Đảng và Nhà nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55948
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.