Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55948
Nhan đề: Năm nhiệm vụ, giải pháp mới để công tác kiểm tra, giám sát, kỹ luật Đảng trong văn kiện đại hôi XIII của Đảng
Tác giả: Trần, Đình Đồng
Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam
Văn kiện đại hội XIII
Công tác kiểm tra
Giám sát
Kỷ luật Đảng
Giải pháp
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.31-35
Tóm tắt: Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đã được Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư. Chủ tịch nước và cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn tốt và sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối Đảng và Nhà nước.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55948
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.