Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55999
Title: Công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị
Authors: Nguyễn, Hồng Sơn
Bùi, Hải Ninh
Keywords: Trường Sĩ quan Chính trị
Đảng bộ
Công tác Kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.53-55
Abstract: Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: “Cải tiến, đổi mới phương pháp, quy trình, kỹ năng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đảm bảo khách quan, dân chủ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, thận trọng, chặt chẽ, khả thi, trong đó tập trung vào các cơ chế, biện pháp chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55999
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.50.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.