Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5599
Nhan đề: Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về mục đích giáo dục lý luận chính trị đến việc nâng cao tính tư tưởng trong giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên hiện nay
Tác giả: Lê, Thị Hồng Hà
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lý luận chính trị
Giáo dục lý luận chính trị
Suy thoái tư tưởng chính trị
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 3 .- Tr.74-81
Tóm tắt: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Người cho rằng, mục đích cơ bản của công tác giáo dục lý luận chính trị là giúp cho cán bộ, đảng viên sửa chữa tư tưởng, củng cố niềm tin vào sự nghiệp cách mạng, nguyện phụng sự cho Tổ quốc, nhân dân. Hiện nay, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã và đang đặt ra nhiệm vụ mới cho công tác tư tưởng - lý luận, có cả thuận lợi lẫn khó khăn. Thách thức mang tính cấp bách nhất là đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do đó, nâng cao tính chiến đấu trên mặt trận tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ cơ bản của công tác giáo dục lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5599
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_524.83 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.