Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56014
Title: Quá trình tiếp quản các cơ sở y tế dân sự ở miền Bắc Việt Nam sau hiệp định Genève
Authors: Nguyễn, Thị Dung Huyền
Keywords: Quá trình tiếp quản
Các cơ sở y tế dân sự
Ở miền Bắc Việt Nam
Sau hiệp định Genève
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nghiên cứu lịch sử;Số 12 .- Tr.37-46
Abstract: Bài viết: Quá trình chuẩn bị tiếp quản các cơ sở y tế dân sự ở míền Bắc sau năm 1954; Hoạt động tiếp quản các cơ sở y tế dân sự ở miền Bắc; Ổn định tổ chức sau khi tiếp quản; Kết luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56014
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.24.113


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.