Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5602
Title: Xu thế mới để giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế (Kỳ 1)
Authors: Phạm, Thanh Nga
Keywords: Tranh chấp thương mại quốc tế
Xu thế mới
Giải quyết
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 10 .- Tr.44-48
Abstract: Bài viết phân tích những đặc tính của ADR (giải quyết tranh chấp lựa chọn ngoài Tòa án) cũng như xu thế ADR trên thế giới hiện nay trong giải quyết tranh chấp. Từ đó rút ra những kết luận và khuyến nghị cho Việt Nam
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5602
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.89 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.