Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56069
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Authors: Nguyễn, Minh Tiến
Đặng, Xuân Vinh
Keywords: Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn
Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ;Số 04 .- Tr.39-42
Abstract: Doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn giữ một vị trí quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Là một trong những thành phần kinh tế đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và an sinh xã hội, ở Bến Tre, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đa số (96,5%). Với đặc điểm quy mô nhỏ, linh hoạt và dễ thích ứng, các doanh nghiệp góp phần cho nền kinh tế năng động hơn, dễ điều chỉnh trước những biến động của môi trường kinh doanh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56069
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.