Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/561
Title: Kinh nghiệm cải cách tiền lương của Singapore
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình
Keywords: Singapore
Tiền lương
Cải cách tiền lương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 2.- Tr.13-18
Abstract: Singapore là quốc gia có chính sách đãi ngộ công chức sáng suốt. Singapore trả lương cao cho người tài làm việc trong khu vực nhà nước. Nguyên tắc xác định mức lương của Singapore là: tiền lương phải mang tính cạnh tranh cao để thu hút người tài; tiền lương phải thể hiện sự hy sinh của người muốn trở thành "đầy tớ" của dân; tiền lương phải được trả trọn gói. Với cách trả lương đó, Singapare hy vọng công chức sẽ: không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không cần tham nhũng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/561
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.24 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.