Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56124
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định hành vi của cộng đồng địa phương tham gia chương trình phát triển bền vững du lịch biển tại Duyên hải Nam Trung Bộ
Authors: Lê, Chí Công
Đoàn, Nguyễn Khánh Trân
Keywords: Chuẩn chủ quan
Thái độ
Ý định
Hành vi
Cộng đồng
Du lịch biển
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Đối ngoại;Số 113 .- Tr.15-28
Abstract: Nghiên cứu này phát triển dựa trên tích hợp hai lý thuyết: phát triển bền vững và hành vi tham gia. Một mẫu nghiên cứu theo hạn ngạch từ cộng đồng địa phương với 444 phiếu câu hỏi tại Khánh Hòa, Bình Định và Quảng Nam. Kết quả 5/5 giả thuyết được ủng hộ. Cụ thể, ý định của cộng đồng địa phương tham gia chương trình phát triển du lịch bền vững chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thái độ, chuẩn chủ quan và kiểm soát hành vi nhận thức. Hơn nữa, hành vi tham gia chương trình phát triển du lịch bền vững chịu sự ảnh hưởng của ý định và kiểm soát hành vi nhận thức của cộng đồng. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số chính sách phù hợp cho phép ngành du lịch phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển bền vững du lịch biển duyên hải Nam Trung Bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56124
ISSN: 1859-4050
Appears in Collections:Kinh tế Đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.32.15


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.