Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56124
Nhan đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định hành vi của cộng đồng địa phương tham gia chương trình phát triển bền vững du lịch biển tại Duyên hải Nam Trung Bộ
Tác giả: Lê, Chí Công
Đoàn, Nguyễn Khánh Trân
Từ khoá: Chuẩn chủ quan
Thái độ
Ý định
Hành vi
Cộng đồng
Du lịch biển
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Đối ngoại;Số 113 .- Tr.15-28
Tóm tắt: Nghiên cứu này phát triển dựa trên tích hợp hai lý thuyết: phát triển bền vững và hành vi tham gia. Một mẫu nghiên cứu theo hạn ngạch từ cộng đồng địa phương với 444 phiếu câu hỏi tại Khánh Hòa, Bình Định và Quảng Nam. Kết quả 5/5 giả thuyết được ủng hộ. Cụ thể, ý định của cộng đồng địa phương tham gia chương trình phát triển du lịch bền vững chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thái độ, chuẩn chủ quan và kiểm soát hành vi nhận thức. Hơn nữa, hành vi tham gia chương trình phát triển du lịch bền vững chịu sự ảnh hưởng của ý định và kiểm soát hành vi nhận thức của cộng đồng. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số chính sách phù hợp cho phép ngành du lịch phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển bền vững du lịch biển duyên hải Nam Trung Bộ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56124
ISSN: 1859-4050
Bộ sưu tập: Kinh tế Đối ngoại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.51 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.