Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56148
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Authors: Nguyễn, Ngọc Hoa
Nguyễn, Như Quỳnh
Keywords: Ngân hàng thương mại
Hoạt động kinh doanh
Nhân tố ảnh hưởng
Nghiên cứu
Tỉnh Thái Nguyên
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 589 .- Tr.28-30
Abstract: Nghiên cứu này tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả HĐKD của các NH thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với mẫu nghiên cứu điều tra 315 cán bộ nhân viên làm việc tại các NHTM trên địa bàn, trong giai đoạn 03 năm (30 quan sát). Sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), kết quả nghiên cứu chỉ ra có 06 nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả HĐKD của NHTM đó là: Khả năng quản trị, khả năng marketing, khả năng tài chính, khả năng đổi mới sản phẩm-dịch vụ, khả năng tổ chức phục vụ, khả năng quản trị rủi ro.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56148
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
854.82 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.2.4


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.