Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56150
Title: Quản lý vốn đầu tư công trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
Authors: Đặng, Kim Oanh
Nguyễn, Thị Thúy Vân
Keywords: Nông thôn mới
Vốn đầu tư công
Chương trình mục tiêu quốc gia
Tỉnh Bắc Kạn
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 589 .- Tr.31-33
Abstract: Đầu tư công là nguồn vốn quan trọng trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý vốn đầu tư công trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM trên địa bàn huyện Pác Nặm trong những năm qua đã đạt được những kết quả khả quan, có nhiều tiến bộ. Song nhìn chung công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Bài viết sử dụng số liệu thứ cấp và phương pháp thống kê mô tả để phân tích thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư công trong xây dựng NTM. Từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm quản lý hiệu quả vốn đầu tư công trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56150
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.