Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5616
Title: Khai thác Lễ Hội Nghinh Ông Sông Đốc trong phát triển du lịch tỉnh Cà Mau
Authors: Cao, Mỹ Khanh
Nguyễn, Phước Tôn
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá tiềm năng và hiện trạng khai thác giá trị văn hóa cũng như những mặt tích cực, hạn chế tồn tại trong Lễ Hội Nghinh Ông Sông Đốc. Trên cơ sở đó, đưa ra một số định hướng, giải pháp cụ thể giúp cho việc phát triển du lịch của tỉnh Cà Mau.
Description: 76 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5616
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.