Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56200
Title: Đa dạng Tôn giáo ở Tây Nam Bộ (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Kiên Giang)
Authors: Nguyễn, Hồng Dương
Nguyễn, Thị Bích Thủy
Keywords: Đa dạng tôn giáo
Tây Nam Bộ
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 12 .- Tr.93-121
Abstract: Bài viết, đề cập đền đa dạng tôn giáo ở miền Tây Nam Bộ qua nghiên cứu trường hợp tỉnh Kiên Giang. Đa dạng tôn giáo ở Kiên Giang không chỉ thể hiện ở số lượng: 11 tôn giáo 21 tổ chức tôn giáo mà còn thể hiện đa dạng ở mỗi tôn giáo. Đa dạng tôn giáo thể hiện qua dung thông các tôn giáo, tôn giáo với tín ngưỡng, tôn giáo với văn hóa tộc người. Đa dạng tôn giáo ở Kiên Giang có những đặc điểm như cố kết cá nhân thành những cộng đồng tôn giáo nhỏ; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tộc người; làm đậm tính thiêng của đối tượng thờ cúng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56200
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.21 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.