Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56202
Title: 30 năm thực hiện công nghiệp hóa ở Việt Nam: Thành tựu và bài học kinh nghiệm
Authors: Phạm, Thị Dung
Keywords: 30 năm
Công nghiệp hóa ở Việt Nam
Thành tựu
Bài học kinh nghiệm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 519 .- Tr.10-12
Abstract: Trước đổi mới, công nghiệp hóa (CNH) ở Việt Nam theo mô hình kinh tế “khép kín”, chủ yếu dựa vào lợi thế về tài nguyên, đất đai, lao động và sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa; chủ lực thực hiện CNH là Nhà nước; việc phân bổ các nguồn lực cho CNH bằng cơ chế kế hoạch hoá, tập trung bao cấp, không theo các qui luật của kinh tế thị trường. Cơ cấu kinh tế là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. Từ những thành quả trước đổi mới và sự chỉ đạo của Đảng và nhà nước ta mà tác giả nêu được những thành tựu, hạn chế và một số bài học kinh nghiệm về công nghiệp hóa ở Việt Nam hiện nay, nhằm góp phần phát triển nước ta ngày một tốt đẹp hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56202
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.