Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56318
Title: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ
Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương
Đỗ, Thị Lệ Hằng
Nguyễn, Như Trang
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Phục vụ phát triển bền vững
Vùng Tây Nam Bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 519 .- Tr.88-90
Abstract: Trên bình diện quốc tế, từ lâu, nguồn nhân lực chất lượng cao (NNLCLC) đã được nhìn nhận và sử dụng như một trong những nhân tố quan trọng nhất để thúc đấy tăng trưởng nhanh và bền vững. Trong bối cảnh toàn cầu và hội nhập, sự chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thay đổi quan điểm và tập trung cho chiến lược phát triển NNLCLC đã mang tới những thành công của nhiều quốc gia và là bài học kinh nghiệm gợi mở cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Bài viết là sản phẩm của đề tài “Phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” là đề tài thuộc Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước “Khoa học & Công nghệ phục vụ Phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” được thực hiện trong hai năm 2016-2017.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56318
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.65 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.197.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.