Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56360
Title: Thực trạng quản lý của chính quyền tỉnh Nam Định đối với đầu tư công giai đoạn 2011 - 2016
Authors: Nguyễn, Văn Hậu
Nguyễn, Văn Thập
Keywords: Đầu tư công
Nam Định
Quản lý đầu tư công
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 520 .- Tr.44-46
Abstract: Mục đích của bài viết nhằm phân tích thực trạng quản lý dự án đầu tư công ( DA ĐTC) của tinh Nam Định. Bài viết dựa trên cơ sở phương pháp luận của Ngân hàng thế giới, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý Dự án ĐTC của chính quyền tỉnh Nam Định. Kết quả cho thấy, thực tiễn quản lý đầu tư công của tỉnh Nam Định trong thời gian vừa qua chưa thực sự đạt được hiệu lực và hiệu quả, quản lý ĐTC của Nam Định chưa thực sự khoa học vẫn chưa theo kịp với đòi hỏi thực tiễn của ĐTC, chưa phù hợp với những thông lệ quốc tế về quản lý ĐTC.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56360
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.