Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56394
Title: Mật độ, thành phần vi khuẩn Bibrio sp. và tăng trưởng của tôm thẻ chất trắng trong môi trường nước nuôi tôm có tỷ lệ C/N khác nhau
Authors: Trương, Phước Thiên Hoàng
Hà, Thị Huyền
Nguyễn, Thị Thanh Trúc
Lưu, Thị Thanh Trúc
Keywords: Biofloc
Vibrio sp.
Tôm thẻ chân trắng
Litopenaeus vannamei
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 351 .- Tr.69-78
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhầm đánh giá mật độ, thành phần các chủng Vibrio và khả năng tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng nuôi trong hệ thống bể xi măng duy trì tỷ lệ C/N khác nhau khi áp dụng công nghệ biofloc. Tôm bổ trí thí nghiệm sau khi thuần dưỡng 10 ngày với mặt độ 2000 con/bể/m³ ở độ mặn 20 ± 0,1‰.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56394
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.8 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.