Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56430
Title: Khả năng sinh trưởng và cho thịt ở vịt Biển 15 - Đại Xuyên thương phẩm
Authors: Nguyễn, Văn Duy
Nguyễn, Thanh Sơn
Nguyễn, Văn Trọng
Vương, Thị Lan Anh
Mai, Hương Thu
Lê, Thị Mai Hoa
Đặng, Vũ Hòa
Keywords: Vịt Biển 15 - Đại Xuyên
Vịt lai HY12
Sinh trưởng
Cho thịt
Hiệu quả kinh tế
Ưu thế lai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 351 .- Tr.92-101
Abstract: Thí nghiệm được tiến hành trên giống vịt Biển 15 - Đại Xuyên tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên từ 1/2017 đến 3/2017. Từ nguyên liệu vịt HY1 và HY2 tạo vịt lai thương phẩm HY12 để theo dõi khả năng sinh trưởng cho thịt và hiệu quả kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy: vịt lai thương phẩm HY12 có tỷ lệ nuôi sống cao: đến 10 tuần tuổi đạt 100%, ưu thế lai về tỷ lệ nuôi sống là 5,26% so với vịt HY1 và HY2. Khối lượng cơ thể 10 tuần tuổi là 2.741,90 g/con, uư thế lai về khối lượng cơ thể là 5,38%, tốc độ sinh trưởng tuyệt đối đạt đỉnh cao ở 6 tuần tuổi 61,60 g/con/ngày. Vịt lai HY12 có tỷ lệ thịt xẻ cao 71,85% lúc 10 tuần tuổi, tỷ lệ thịt lườn là 16,73%, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng là 2,62 kg, ưu thế lai về tiêu tốn thức án là -3,14%, chỉ số sản xuất và chỉ số kinh tế tương ứng là 149,50 - 202,78 va 0,66 - 1,08. Hiệu quả kinh tế ở vịt lai thương phẩm HY 12 đạt cao: tính lãi/100 con là 2.196.044 đồng, tỷ suất lợi nhuận theo chi phí đầu tư là 0,39.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56430
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.125.76


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.