Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56446
Title: Đặc điểm sinh cảnh của khu hệ linh trưởng tại khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Authors: Thái, Văn Thành
Nguyễn, Ngọc Tuấn
Vũ, Văn Đạt
Đồng, Thanh Hải
Keywords: Sinh cảnh
Linh trưởng
Bắc Hướng Hóa
Quảng Trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 351 .- Tr.115-121
Abstract: Khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa là khu vực có đặc điểm địa hình rất đa dạng với đặc trưng và thoải dần về phía Tây và dốc đứng, chia cắt mạnh về hướng Đông. Đây là nơi cư trú của nhiều loài linh trưởng nhất trong các khu bảo tồn ở Việt Nam, 8 loài linh trưởng thuộc 3 họ. Nghiên cứu này được thực hiện trong giai đoạn từ 2015 đến 2017 tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả đặc điểm sinh cảnh của các loài linh trưởng nhằm cung cấp các dữ liệu cho công tác quản lý và bảo tồn loài.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56446
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.59 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.