Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56464
Title: Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch tại làng Chăm Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang
Authors: Đào, Ngọc Cảnh
Phan, Kim Quyến
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với mục tiêu nghiên cứu là phân tích tiềm năng và thực trạng. Đồng thời, đề xuất định hướng và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch tại làng Chăm Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Bằng các phương pháp thu thập, xử lí dữ liệu thứ cấp, phương pháp khảo sát thực địa, phương pháp điều tra xã hội học và phương pháp SWOT.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56464
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.