Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56468
Nhan đề: Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái VQG U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang
Tác giả: Đào, Ngọc Cảnh
Phạm, Văn Quyết
Từ khoá: Việt Nam học
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Với mục tiêu phân tích tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch sinh thái VQG U Minh Thượng từ đó đưa ra các giải pháp phát triển du lịch trong tương lai. Với phương pháp ngiên cứu thu nhập và xử lí số liệu, phương pháp khảo sát thực địa và phương pháp phân tích swot
Mô tả: 63 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56468
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.28 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.