Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56480
Title: Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu
Authors: Đào, Ngọc Cảnh
Hồng, Thị Kiều
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài với mục tiêu đánh giá thực trạng du lịch và đưa ra các giải pháp để phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu
Description: 78 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56480
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.