Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56523
Title: Vận dụng mô hình thẻ điểm cân bằng bền vững trong đánh giá hiệu quả kinh doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam
Authors: Phạm, Thu Trang
Nguyễn, Thị Hồng Loan
Keywords: Doanh nghiệp khai thác than
Hiệu quả kinh doanh
Thẻ điểm cân bằng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 60 .- Tr.6-9
Abstract: Bài báo sử dụng mô hình thẻ điểm cân bằng bền vững kết hợp với phân tích đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam để xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả kinh doanh phù hợp cho các doanh nghiệp này. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh trong mô hình được xác định tương ứng với 5 khía cạnh khác nhau của mô hình thẻ điểm cân bằng bền vững, gồm: kinh tế, xã hội, môi trường, quy trình nội bộ, học tập và phát triển. Hệ thống chỉ tiêu được xây dựng theo mô hình thẻ điểm cân bằng bền vững có mối liên kết chặt chẽ với nhau, thúc đẩy được việc đạt được mục tiêu kinh doanh dài hạn của doanh nghiệp. Ngoài ra, thông qua kết qủa đánh giá chỉ tiêu hiệu quả theo mô hình này, các doanh nghiệp có thể dễ dàng nhìn thấy tác động của các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh, đề xuất được những giải pháp mang tính hệ thống và toàn diện giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu chiến lược và phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56523
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.53 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.