Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5653
Title: HỆ THỐNG QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA MỘT TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
Authors: Phan, Tấn Tài
Biện, Thị Thùy Trang
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: “Hệ thống quản lý cơ sở vật chất của một trung tâm ngoại ngữ” được đề xuất với mong muốn xây dựng được một hệ thống hỗ trợ cho trung tâm thực hiện các nghiệp vụ quản lý, giảm bớt thời gian thực hiện, khối lượng công việc cho cán bộ quản lý cơ sở vật chất, tăng độ chính xác cho việc lập báo cáo thống kê và tăng giá trị sử dụng cơ sở vật chất. Đồng thời, dữ liệu khi lưu trữ trên hệ thống có thể dễ dàng sao lưu dự phòng, phục hồi khi hư hỏng hoặc có sự cố. Hệ thống được xây dựng trên cơ sở tích hợp đầy đủ các quy trình quản lý nghiệp vụ của trung tâm ngoại ngữ. Ngoài ra, hệ thống được phát triển dựa trên các công cụ hỗ trợ như hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, trình duyệt Apache và các công nghệ như JavaScript, Laravel, Bootstrap, HTML, CSS, Jquery, Ajax...
Description: 81 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5653
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.