Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56532
Nhan đề: Hệ thống đền miếu nhà Trần tại Đông Triều, Quảng Ninh
Tác giả: Nguyễn, Văn Anh
Kiều, Đinh Sơn
Từ khoá: Bảo tồn
Di sản văn hóa
Đền An Sinh
Đền Thái
Đông Triều
Khai quật
Nhà Trần
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 60 .- Tr.38-41
Tóm tắt: Đông Triều là quê gốc của nhà Trần, nơi nhà Trần xây dựng lăng tẩn, đền miếu. Tư liệu thư tịch cho biết, tại Đông Triều đã cho xây dựng nhiều đến, miếu nhưng hiện chỉ mới xác định được dấu vết của hai di tích là đền An Sinh và đền Thái. Các cuộc khai quật khảo cổ học tại đền Thái năm 2008-2010 đã làm rõ quy mô kiến trúc và khẳng định đền Thái là Thái miếu của nhà Trần. Di tích đền An Sinh còn nhiều điều cần phải làm rõ, các cuộc khai quật đang được tiến hành tại đây sẽ cung cấp những bằng chứng để làm rõ quy mô, tính chất cũng như niên đại của di tích này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56532
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.