Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56534
Title: Vài nhận xét về các cuộc vân động văn hóa-xã hội ở Việt Nam trong quá trình "Cận đại hóa"
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Keywords: Cận đại hóa
Dân tộc hóa
Thâu hóa
Tiếp biến
Vận động văn hóa- xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 60 .- Tr.47-53
Abstract: Việt Nam thời cận đại đã diễn ra cuộc đụng độ và tiếp xúc giữa hai nền văn hóa Đông Tây. Trong sự đụng độ và tiếp xúc đó, đã xuất hiện các cuộc vận động văn hóa - xã hội đi theo hướng "thâu hóa", tiếp biến các yếu tố mới của văn hóa phương Tây trên cơ sở truyền thống nhằm tạo nên nền văn hóa Việt Nam hiện đại và có tính dân tộc. Với bài viết này, tác giả muốn đặt các cuộc vận động văn hóa - xã hội trong quá trình "Dân tộc hóa", "Cận đại hóa" ở Việt Nam thời cận đại để phân tích và luận giải.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56534
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.