Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56534
Nhan đề: Vài nhận xét về các cuộc vân động văn hóa-xã hội ở Việt Nam trong quá trình "Cận đại hóa"
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Từ khoá: Cận đại hóa
Dân tộc hóa
Thâu hóa
Tiếp biến
Vận động văn hóa- xã hội
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 60 .- Tr.47-53
Tóm tắt: Việt Nam thời cận đại đã diễn ra cuộc đụng độ và tiếp xúc giữa hai nền văn hóa Đông Tây. Trong sự đụng độ và tiếp xúc đó, đã xuất hiện các cuộc vận động văn hóa - xã hội đi theo hướng "thâu hóa", tiếp biến các yếu tố mới của văn hóa phương Tây trên cơ sở truyền thống nhằm tạo nên nền văn hóa Việt Nam hiện đại và có tính dân tộc. Với bài viết này, tác giả muốn đặt các cuộc vận động văn hóa - xã hội trong quá trình "Dân tộc hóa", "Cận đại hóa" ở Việt Nam thời cận đại để phân tích và luận giải.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56534
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.71 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.