Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56540
Nhan đề: Đóng góp vào việc phát triển quy trình phân tích pentaclophenol trong mẫu thức ăn chăn nuôi bằng sắc ký lỏng ghép nối khối phổ hai lần (LC-MS/MS)
Tác giả: Nguyễn, Thị Quỳnh
Nguyễn, Thúy Ngọc
Phạm, Hùng Việt
Từ khoá: LC-MS/MS
Pentaclophenol
QuEChERS
Thức ăn chăn nuôi
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 61 .- Tr.11-15
Tóm tắt: Pentaclophenol (PCP) đã từng được dùng phổ biến làm thuốc diệt cỏ, chất khử trùng, chất chống mối mọt. PCP độc với con người, có thể gây ung thư và đã bị hạn chế từ những năm 1950, nhưng PCP vẫn còn tồn tại rộng rãi trong môi trường. Nghiên cứu này tiến hành khảo sát quy trình phân tích PCP trong chuỗi thức ăn chăn nuôi trên thiết bị LC-MS/MS, PCP được chiết bằng phương pháp QuEChERS sử dụng dung môi chiết là axetonitril cho hiệu suất cao nhất so với dung môi chết là nước và mantanol. Dịch chiết được phân tích bằng sắc ký lỏng 2 lần khối phổ với chế độ ion hóa âm. Hiệu suất thu hồi PCP trong nền thức ăn chăn nuôi đạt 91% tại giới hạn phát hiện của PCP trong mẫu là 0,33 ng/g và giới hạn định lượng là 1,1 ng/g, sai số phép đo CV% là 6,1. Áp dụng quy trình phân tích được khảo sát vào phân tích 28 mẫu thức ăn chăn nuôi thu thập ngoài thị trường và hàm lượng PCP đều nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56540
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.