Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56544
Nhan đề: Đánh giá độc tính của thuốc trừ sâu endosulfan đến sinh trưởng của Daphnia magna
Tác giả: Nguyễn, Xuân Tòng
Trần, Thị Thu Hương
Từ khoá: Ảnh hưởng
D. magna
Độc tính
Endosulfan
Tỷ lệ chết
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 61 .- Tr.21-25
Tóm tắt: Giáp xác Daphnia magna có nhiều đặc điểm nổi bật như dễ nhận biết và dễ kiểm soát với các chất chức độc tố, phân bố rộng, sinh sản nhanh bằng hình thức trinh sản trong trong thời gian ngắn, nên nó được sử dụng trong nhiều nghiên cứu khoa học như một sinh vật mô hình chuẩn để thử nghiệm độc tính trong môi trường sinh thái thủy sinh. Nghiên cứu này nhằm đánh giá độc tính của thuốc trừ sâu endosulfan lên sinh trường của giáp xác D.magna. Thuốc trừ sâu endosulfan là hóa chất bảo vệ thực vật họ clo hữu cơ, một nhóm chất hữu cơ bền, có khả năng gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây các tác động xấu cho nội tạng và gây nguy hiểm cho con người. Nồng độ endosulfan được lựa chọn trong nghiên cứu này dao động từ 0 (mẫu đối chứng) đến 0.5 μg/l. Sau 48h phơi nhiễm, tỷ lệ chết của D. magna cao nhất đạt 97% ở nồng độ 0.5 μg/l. Giá trị LC₅₀ ghi nhận tại thời điểm 48h là 0,129 μg/l.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56544
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.