Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56602
Title: Ảnh hưởng của thay đổi kiểu sử dụng đất đến các nhóm đất ở tỉnh Vĩnh Long
Authors: Nguyễn, Quốc Hậu
Vỗ, Thanh Phong
Võ, Quang Minh
Lê, Văn Khoa
Keywords: Kiểu sử dụng đất
Thay đổi nhóm đất
Vĩnh Long
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số chuyên đề .- Tr.137-143
Abstract: Kết quả điếu tra hiện trạng sử đụng đất và thống kê dữ liệu từ bản đồ đất năm 2014 và năm 2002 của tỉnh Vĩnh Long cho thấy sự thay đổi các kiểu sử dung đất có thể làm thay đổi một số nhóm đất chính. Đề tài “Ảnh hưởng sự thay đổi kiểu sử dụng đất đến các nhóm đất ở tỉnh Vĩnh Long” được thực hiện nhằm đánh giá vai trò của cơ cấu sử dụng đất có ảnh hưởng đến sự thay đổi các nhóm đất của Vĩnh Long...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56602
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.235.216


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.