Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56603
Title: Sử dụng dữ liệu viễn thám trong công tác xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long, năm 2017
Authors: Huỳnh, Thị Thu Hương
Võ, Quang Minh
Nguyễn, Thị Hồng Điệp
Trương, Chí Quang
Nguyễn, Trọng Cẩn
Phan, Nhựt Trường
Huỳnh, Kim Định
Keywords: Kiểu sử dụng đất
Landsat-8
MODIS
Qui hoạch sử dụng đất
Viễn thám
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số chuyên đề .- Tr.144-149
Abstract: Trong nghiên cứu này ảnh vệ tinh MODIS và Landsat-8 thu thập năm 2017 được sử dụng để xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long năm 2017 phục vụ công tác đánh giá tiến độ thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Bản đồ được xây dựng với 6 loại hiện trạng sử dụng đất chính, bao gồm: chuyên lúa, cây ăn quả, thổ cư, sông rạch, rau màu và lúa - màu với độ chính xác toàn cục đạt 86,98% (hệ số Kappa 0,82)...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56603
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.91 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.83.132


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.